Inschrijven bij Muziekles in Amersfoort

Gegevens

Voor inschrijving zijn de volgende gegevens nodig:

  Wijzigingen in deze gegevens worden door de leerling zo snel mogelijk aan MIA Music doorgegeven.  Dit spreken we af

  De volgende afspraken maken we met iedereen: volwassen leerlingen of de ouders/ verzorgers van minderjarige leerlingen. Als we hier van ‘de leerling’ spreken bedoelen we de leerling of diens ouders/ verzorgers.

  Deze afspraken gelden voor alle cursussen van MIA Music, gevestigd aan Utrechtseweg 7, Amersfoort. 

  Inschrijving

  Privéles, duoles of groepsles: 

  Inschrijving is geldig totdat de leerling of MIA Music deze opzegt en de uitlooptermijn is verstreken.

  Voor cursussen met een vast aantal lessen is de inschrijving geldig voor de volledige duur van de cursus.

  De inschrijving is pas geldig als de leerling akkoord is gegaan met de hier genoemde afspraken en alle gevraagde persoonsgegevens heeft gestuurd aan MIA Music.

  Beëindiging inschrijving door de leerling

  De leerling kan de inschrijving beëindigen via een email aan info@muzieklesinamersfoort.nl. Bij ontvangst van de opzegging stuurt MIA Music een bericht ter bevestiging terug aan de leerling.

  Bij beëindiging van de inschrijving geldt een uitlooptermijn van 1 maand, die ingaat vanaf de datum van schrijven. Geplande lessen binnen de uitlooptermijn dienen te worden doorbetaald.

  Wijziging lesvorm

  Vraagt de leerling een wijziging van lesvorm aan waardoor het aantal lessen terugloopt, dan geldt een uitlooptermijn van 1 maand voordat de nieuwe lesvorm ingaat.

  Vraagt de leerling een wijziging van lesvorm aan waardoor hij/ zij vaker les krijgt, dan is de planning van de nieuwe lessen afhankelijk van de beschikbare tijd in het rooster van de docent.

  Beëindiging inschrijving door MIA Music

  MIA Music kan de inschrijving direct beëindigen in geval van wangedrag van de leerling of diens ouder/ vertegenwoordiger.

  Ook bij een overschrijding van de betalingstermijn langer dan 2 maanden na het verstrijken kan MIA Music de inschrijving beëindigen.

  Planning lessen

  MIA Music gebruikt het vakantierooster van de basisscholen in de gemeente Amersfoort. Het lesrooster van MIA Music wordt aan het begin van elk schooljaar gepubliceerd op de website muzieklesinamersfoort.nl/agenda.

  In overleg wordt de leerling ingedeeld voor muziekles wekelijks, of eens per 2 weken.

  Let op: de planning van de meivakantie en losse vrije dagen verschilt per school. Kijk hiervoor op: muzieklesinamersfoort.nl/agenda.

  Tarief

  Ieder schooljaar stelt MIA Music de tarieven opnieuw vast. De tarieven die vanaf de zomervakantie zullen gelden worden uiterlijk 15 juni daarvóór bekend gemaakt.

  De actuele tarieven zijn te vinden op: muzieklesinamersfoort.nl/tarieven.

  Docent

  MIA Music belooft voor de gekozen cursus een competente docent aan te bieden. Dit kan MIA Music aantonen met diploma’s, CV’s en referenties.

  Hoewel privéles in de regel door eenzelfde docent gegeven wordt kan MIA Music besluiten een tijdelijke of permanente vervanger in te zetten. In dat geval bestaat geen recht op teruggave van lesgeld of enige andere tegemoetkoming.

  Afmelding door de leerling

  Bij afmelding of verzuim van lessen door de leerling bestaat geen recht op vervanging van de les of teruggave van lesgeld.

  Uit coulance kan in overleg met de docent een eventueel inhaalmoment afgesproken worden.

  Afmelding door MIA Music

  Bij afwezigheid van een docent wordt door MIA Music een vervanger ingezet. Lukt het niet tijdig een vervanger te vinden, dan wordt de les in overleg op een later tijdstip ingehaald. Pas als dat laatste niet mogelijk blijkt wordt deze les op een volgende factuur in mindering gebracht.  

  Facturering

  Voor doorlopende privélessen en duolessen ontvangt de leerling van MIA Music maandelijks een factuur. De eerste maand worden de losse lessen van die maand in rekening gebracht. Vervolgens betaalt de leerling een vast maandbedrag. Dat maandbedrag is opgebouwd uit het lesgeld voor een heel schooljaar, gedeeld door 12 termijnen.

  Let op: omdat het lesgeld gespreid wordt betaald ontvangt de leerling ook in de vakanties dezelfde rekening.

  Voor cursussen met een vast aantal lessen ontvangt de leerling een factuur voor alle lessen in de hele cursus.

  Voor alle facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

  Bij overschrijding van de betalingstermijn langer dan 1 maand na het verstrijken behoudt MIA Music zich het recht voor de leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen.

  Aansprakelijkheid

  Iedere aansprakelijkheid van MIA Music wordt uitgesloten, behalve indien en voor zover deze aansprakelijkheid rechtstreeks uit de wet voortvloeit. De aansprakelijkheid van MIA Music wordt in dat geval beperkt tot het bedrag waarop MIA Music aanspraak kan maken op grond van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van deze verzekering.

  Blijf op de hoogte!

  Nieuwsbrief